Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131559

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 października 2016 r.
III SA/Po 935/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi K. O., R. K. - wspólników spółki cywilnej (...) w K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lipca 2016 r., nr (...), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, postanawia: odrzucić skargę w części pochodzącej od R. K.

Uzasadnienie faktyczne

K. O. oraz R. K., wspólnicy spółki cywilnej (...), wywiedli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lipca 2016 r. Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2016 r., w której nałożono na skarżących karę pieniężną za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu R. K. dnia (...) lipca 2016 r. Natomiast skarżącej K. O. doręczono ją dnia (...) lipca 2016 r.

Skarga do tut. Sądu została nadana w Urzędzie Pocztowym (...) dnia (...) sierpnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga w części pochodzącej od skarżącego R. K. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lipca 2016 r. została doręczona skarżącemu R. K. dnia (...) lipca 2016 r., a zatem trzydziestodniowy termin do jej zaskarżenia upłynął z dniem (...) sierpnia 2016 r. Skarga R. K., (wespół ze skarżącą K. O., dla której termin do złożenia skargi upływał jednakże z dniem (...) sierpnia 2016 r.), została złożona dnia (...) sierpnia 2016 r., a więc - w przypadku R. K. - po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.