Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131512

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 października 2016 r.
III SA/Po 904/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym, postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić skarżącej kwotę (...) zł (słownie: (...)) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga nie była opłacona.

Zarządzeniem z dnia (...) września 2016 r. Przewodniczący Wydziału III tut. Sądu wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...)- zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony dnia (...) września 2016 r. Wpis sądowy został uiszczony dnia (...) września 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżąca spółka nie uiściła należnego wpisu od skargi w zakreślonym terminie, a więc do dnia (...) września 2016 r. Wpis ten został uiszczony dopiero dnia (...) września 2016 r., to jest z uchybieniem tego terminu. Skutkuje to koniecznością odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonego wpisu od odrzuconej skargi orzeczono - na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.