Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131504

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2016 r.
III SA/Po 901/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W na postanowienie Dyrektora OR ARiMR z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o włączeniu dowodu do sprawy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarga dotyczy postanowienia o niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie włączenia dowodu do sprawy, od którego nie przysługuje zażalenie do organu II instancji. Zostało on wydane w trybie art. 134 w zw. z art. 144 k.p.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skarga przysługuje na postanowienia na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty.

Powyższych cech nie posiada zaskarżone postanowienie, gdyż dotyczy ono kwestii incydentalnej związanej z włączeniem dowodu do sprawy.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.