Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785637

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 września 2015 r.
III SA/Po 899/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 5 maja 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania prawa jazdy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W niniejszej sprawie termin ten został przekroczony. Z akt sprawy wynika bowiem, że przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję była dwukrotnie awizowana i nie została przez skarżącego podjęta w terminie. W tej sytuacji, zgodnie z art. 44 § 1 i § 4 k.p.a., decyzję należało uznać za doręczoną z upływem czternastodniowego terminu liczonego od dnia pierwszego awizo, które miało miejsce w dniu 12 czerwca 2015 r. (k. 9 akt adm. organu odwoławczego), tj. z dniem 26 czerwca 2015 r. Jako że ostatni dzień trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi przypadał na dzień 26 lipca 2015 r., a więc na niedzielę, termin do wniesienia skargi upłynął, zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a., w dniu 27 lipca 2015 r., a więc w następnym dniu do dniu wolnym. Tymczasem skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 28 lipca 2015 r. (zob. data stempla pocztowego - k. 3 akt sąd.), a więc z uchybieniem powyższego terminu. Jednocześnie w niniejszej sprawie nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi przyjmuje formę postanowienia i może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze, skargę w niniejszej sprawie jako wniesioną z uchybieniem terminu, należało odrzucić, o czym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia, na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.