Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031466

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 maja 2016 r.
III SA/Po 89/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 4 maja 2016 r. Sebastian Michalski - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2016 r. wniosku o przyznanie wynagrodzenia radcy prawnemu na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi G. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2014 r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego; postanawia przyznać radcy prawnemu A. U.-Ł. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) kwotę 516,60 złotych (pięćset szesnaście 60/100), uwzględniającą podatek od towarów i usług w kwocie 96,60 (dziewięćdziesiąt sześć 60/100) tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy postanowienia referendarza sądowego, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, G. W. zostało przyznane prawo pomocy zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. Wniosek o prawo pomocy dotyczył postępowania w drugiej instancji.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w (...) na pełnomocnika Skarżącej wyznaczyła radcę prawnego A. U.-Ł.

Wyznaczona na pełnomocnika, po zapoznaniu się z postanowieniem o odrzuceniu skargi z dnia 5 lutego 2015 r., przedstawiła na piśmie stanowisko o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (pismo z dnia 24 czerwca 2015 r., k. 67-68 akt sądowych). Ponadto pełnomocnik sporządziła i wniosła zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (pismo z dnia 20 lipca 2015 r., k. 87-88 akt sądowych) oraz na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (pismo z dnia 29 września 2015 r., k. 109-110 akt sądowych).

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2016 r., z uwagi na prawomocne zakończenie postępowania, pełnomocnik podtrzymała dotychczasowe wnioski o zasądzenie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną. Pełnomocnik ponownie złożyła oświadczenie, że koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie zostały opłacone przez Skarżącą.

Zgodnie z art. 250 ustawy 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W sprawie znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490 z późn. zm.).

Na wstępie wyjaśnić należy, że przedmiotem sprawy była decyzja w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w podatku akcyzowym i określeniu zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego (postanowienie NSA z dnia 13 lipca 2012 o sygn. akt I FSK 1555/11). W konsekwencji uznać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy przedmiotem skargi nie była należność pieniężna.

Z powyższych względów wynagrodzenie wyznaczonego radcy prawnego należało ustalić z uwzględnieniem stawki określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

wynagrodzenie odpowiadające nakładowi pracy za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadzi ten sam radca prawny wynosi 75% odpowiedniej stawki minimalnej obowiązującej w pierwszej instancji - § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b powołanego rozporządzenia.

Podstawa do obliczenia stawki minimalnej wynosi 240,00 złotych. Zatem należne radcy prawnemu wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej to 180,00 złotych. Wynagrodzenie za udział w dwóch postępowaniach zażaleniowych ustalone zostało na kwotę 240 zł, czyli według stawki określonej § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d powołanego rozporządzenia.

Obliczone w ten sposób kwoty należało podwyższyć o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług - § 2 ust. 3 wskazanego powyżej rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.