Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 października 2008 r.
III SA/Po 885/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska (spr.) Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 października 2008 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej J. W. - B. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanowił zawiesić postępowanie w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) W. S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), nr (...) wydaną w trybie art. 127 § 3 k.p.a. to jest na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), nr (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta przez Naczelnika Wydziału Sprawa Społecznych i Zdrowia Nr (...) z dnia (...) odmawiającej skarżącemu wydania zezwolenia na sprzedaż i prowadzenie napojów alkoholowych oraz piwa w pubie "(...)" w K., ul. (...).

W składzie osobowym SKO, wydającym zaskarżoną decyzję wystąpili członkowie tego organu (J. P., M. P.), którzy wcześniej brali udział w wydaniu opisanej wyżej decyzji z dnia (...), nr (...).

W uchwale z 22 lutego 2007 r. II GPS 2/2006 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że

"Artykuł 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ma zastosowanie do członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu wszczętym na wniosek, o którym mowa w art. 127 § 3 tego Kodeksu."

Kierując się stanowiskiem zajętym w powyższej uchwale należałoby stwierdzić, że zaskarżona decyzja wydana została przez członka organu kolegialnego, który podlegał wyłączeniu stosownie do art. 24 § 1 pkt 5 w związku z art. 27 § 1 zdanie pierwsze k.p.a.

Decyzja ta, jako wydana z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego - art. 145 § 1 pkt 3 k.p.a., winna zostać uchylona z mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o WSA/post.1 - uzasadnienie postanowienia postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Jak wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2007 r., II OSK 886/06 inny skład orzekający NSA, który nie podzielił stanowiska wyrażonego w przytoczonej wyżej uchwale, postanowił "przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: czy art. 24 § 1 pkt 5 w zw. z art. 27 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ma zastosowanie do członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu wszczętym na wniosek, o którym mowa w art. 127 § 3 tego Kodeksu ?".

Skład Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 5 listopada 2007 r., II OPS 3/07 skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego: "czy art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 27 § 1 k.p.a. i art. 127 § 3 k.p.a. w zakresie w jakim ogranicza wyłączenie członka samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do członka kolegium, który brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji jest zgodny z art. 2 w związku z art. 78 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej?"

W ocenie Sądu, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego przesądzające powyższą kwestię będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Zachodzą zatem przesłanki z art. 125 § 1 pkt 1 cyt. Ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzasadniające zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji postanowienia. (-/M. Kosewska /-) W. Długaszewska