Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131448

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 października 2016 r.
III SA/Po 858/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. F. P. Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. F. P. Sp. z o.o. w (...), reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, została zobowiązana do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wpisu od skargi w kwocie 720 zł, pod rygorem jej odrzucenia (k. 106 akt sądowych). Wezwanie zostało doręczone adresatowi w dniu 22 sierpnia 2016 r. (k. 107 akt sądowych).

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał z dniem 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek). Strona skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.