Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 13 października 2016 r.
III SA/Po 856/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi X Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) maja 2016 r., nr (...), w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga nie była opłacona.

Zarządzeniem z dnia (...) sierpnia 2016 r. Przewodniczący Wydziału III tut. Sądu wezwał pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...)- zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu został doręczony dnia (...) sierpnia 2016 r.

W zakreślonym terminie należny wpis nie został opłacony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi w zakreślonym terminie, a więc do dnia (...) sierpnia 2016 r., co skutkuje koniecznością odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.