Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2012561

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 marca 2016 r.
III SA/Po 83/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 15 marca 2016 r. Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

K. M. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zawarł wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, a na wezwanie sądu przedłożył wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Ze zgromadzonych informacji wynika, że K. M. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, córką i synem. Wnioskodawca posiada mieszkanie o powierzchni (...) m2 warte ok. (...) zł (obciążone kredytem o wysokości (...) zł), samochód marki (...) z (...) o wartości (...) zł, samochód (...) z (...) roku o wartości (...) zł, a także grunty rolne o powierzchni (...) ha o wartości (...) zł. Wspólne gospodarstwo domowe jest utrzymywane z wynagrodzenia za pracę wnioskodawcy w wysokości ok. (...) - (...) zł oraz wynagrodzenia za pracę żony wnioskodawcy w wysokości ok. (...) - (...) zł. Stałe miesięczne zobowiązania i wydatki wnioskodawca oszacował w następujący sposób: opłaty eksploatacyjne za mieszkanie ok. (...) zł, wyżywienie ok. (...) - (...) zł, opłaty związane z dojazdem do pracy, dowozem dzieci do szkoły ok. (...) zł, opłaty związane z dodatkowymi lekcjami pozaszkolnymi dzieci ok. (...) zł, rata kredytu hipotecznego (...) zł, rehabilitacja i leczenie neurologiczne wnioskodawcy ok. (...) zł.

W celu wyjaśnienia rzeczywistej sytuacji wnioskodawcy został on wezwany do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni, pod rygorem rozpoznania wniosku na podstawie dotychczas złożonych informacji. W ramach wezwania wnioskodawca został zobowiązany do wyjaśnienia w jaki sposób użytkowane są posiadane przez niego grunty rolne o powierzchni (...) ha (opisanie rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej, a także podanie rocznej wartości przychodu brutto ze sprzedaży produkcji uzyskanej z gospodarstwa w (...) roku oraz wysokości kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa), a także złożenie kopii deklaracji podatkowych wnioskodawcy za (...) i (...) rok. Przesyłka z powyższym zarządzeniem została doręczona wnioskodawcy, ale jego wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został uzupełniony w terminie zakreślonym w przedmiotowym wezwaniu.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie częściowym, gdy nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznych kosztach swojego utrzymania zgodnie z treścią art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j. z 2012 r., poz. 270), dalej jako "p.p.s.a.".

Przedłożony w sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy nie pozwalał na ocenę rzeczywistej sytuacji majątkowej wnioskodawcy. Z tego względu został on wezwany do uzupełnienia informacji dotyczących jego sytuacji. Przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został jednak uzupełniony. Taka sytuacja uniemożliwia ocenę zasadności przyznania prawa pomocy wnioskodawcy. Nie można bowiem jednoznacznie przyjąć, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w koniecznych kosztach jego utrzymania. Tym samym nie można uznać, że zasadny pozostaje jego wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.