Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484479

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2014 r.
III SA/Po 823/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia... marca 2013 r., nr... w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za miesiące styczeń, marzec, kwiecień 2008 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia... marca 2013 r., nr..., w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za miesiące styczeń, marzec, kwiecień 2008 r.

Natomiast sprawa ze skargi X. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia... marca 2013 r., nr..., w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiące styczeń, marzec, kwiecień 2008 r., sygn. akt III SA/Po 690/13, nie została jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta. Sprawa ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 6 lutego 2014 r. oczekuje na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Z uwagi na to, że stosownie do art. 37k ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem, w którym podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, a w myśl art. 37 I tej ustawy podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy - nie ulega wątpliwości, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy w przedmiocie opłaty paliwowej jest uzależnione od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie podatku akcyzowego za ten sam okres.

W związku z powyższym, na podstawie powołanego wyżej art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.