Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 776906

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 28 stycznia 2011 r.
III SA/Po 782/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz Sądowy Robert Talaga (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2009 postanawia

1.

zwolnić J. B. od kosztów sądowych,

2.

ustanowić dla J. B. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w P.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 7 listopada 2010 r. J. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za rok 2009. W skardze zawarty został wniosek o przyznanie prawa pomocy w całości.

W odpowiedzi na wezwanie sądu skarżąca złożyła w zakreślonym terminie wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

We wniosku J. B. wskazała, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, ukończyła 94 lata i utrzymuje się z emerytury i zasiłku pielęgnacyjnego, które łącznie wynoszą 1.300,29 zł. Jednocześnie zaznaczyła, że na jedzenie, ubranie, środki czystości, lekarstwa, opiekę innych osób i rehabilitację wydaje ok. 790,00 zł. Pozostała kwota jest przeznaczana na opłatę za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci oraz podatek od nieruchomości, przejazdy do lekarzy. Ponadto zastrzegła, że porusza się na wózku inwalidzkim lub przy pomocy "balkonika". Wnioskodawczyni nie posiada żadnych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych itp.), ani żadnych przedmiotów o wartości przekraczającej 3.000 euro. Posiada natomiast działkę budowlaną nr (...) o powierzchni 1288 m2 oraz "mieszkanie przedwojenne" - wymagające kapitalnego remontu o powierzchni 97 m2.

Z przedłożonego oświadczenia o stanie majątkowym, finansowym i rodzinnym wynika, że dochody osiągane przez gospodarstwo domowe wnioskodawczyni nie pozwalają na poniesienie żadnych innych kosztów. W tej sytuacji niemożliwie jest poniesienie dodatkowych wydatków oraz uiszczenie honorarium profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Tym samym należy uznać, że wnioskodawczyni nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, co czyni zasadnym jej wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 245 § 1 i § 2, art. 246 § 1 pkt 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.