Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785635

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 września 2015 r.
III SA/Po 779/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 8 września 2015 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami; postanawia zwolnić Skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący H. B. wystąpił z żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Na podstawie oświadczenia majątkowego, dokumentów złożonych do akt sądowych oraz dodatkowych wyjaśnień ustalono, co następuje.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Zamieszkuje w lokalu o pow. 48 mkw. (własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego po zmarłej matce). Wnioskodawca nie posiada stałego źródła dochodu. Pozostaje zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do świadczeń i korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zasiłki okresowe i celowe).

Wnioskodawca nie posiada oszczędności, a także przedmiotów o wartości przekraczającej 3000,00 euro.

Sytuacja majątkowa Skarżącego uzasadnia ocenę, że nie jest on w stanie wygospodarować środków finansowych na pokrycie kosztów sądowych. Odmowa przyznania prawa pomocy powodowałaby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.