Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2006 r.
III SA/Po 773/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Walentyna Długaszewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Walentyna Długaszewska Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 27 września 2006 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. A. na decyzję Wojewody z dnia (..) maja 2006 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot części nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...).06.2006 r. radca prawny L.M. (pełnomocnictwo - k. 15 akt) wniósł w imieniu E. A. skargę na decyzję Wojewody z dnia (...).05.2006 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o zwrot części nieruchomości.

Wnosząc powyższą skargę pełnomocnik skarżącej nie uiścił wymaganego wpisu stałego w kwocie 200,00 zł, określonego w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Z tego względu na zasadzie przepisu art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji postanowienia.