Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2006 r.
III SA/Po 77/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Ż. na decyzję Wojewody z dnia (...) listopada 2005 r. Nr (...) w przedmiocie: wymeldowanie postanawia odrzucono skargę

Uzasadnienie faktyczne

P.Ż. wniósł skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) listopada 2005 r. utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta S. z dnia (...) października 2005 r. orzekającą o wymeldowaniu skarżącego z pobytu stałego z lokalu mieszkalnego położonego przy ul. K. (...) w S.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Sąd zarządzeniem z dnia (...) marca 2006 r. doręczonym (...) marca 2006 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący nie uiścił stosownego wpisu w wyznaczonym terminie.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W oparciu o powyższe Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.