Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 lutego 2008 r.
III SA/Po 769/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sebastian Michalski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2008 r. wniosków o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przy udziale na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi I. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego; postanawia: 1. zwolnić skarżącego od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, 2. zwolnić skarżącego od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2006 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu przyznał skarżącemu prawo pomocy i zwolnił go od obowiązku uiszczenia wpisu od skargi (k.46-49). W postępowaniu ze skargi kasacyjnej I. H., reprezentowany przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, ponownie wystąpił o przyznanie prawa pomocy. Wnosi o zwolnienie od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem (k.72-74) oraz o zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej (k.100-103).

Z uzasadnienia kolejnych wniosków wynika, że sytuacja majątkowa skarżącego nie uległa zmianie. Prowadzi on jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie posiada żadnego majątku. Źródłem dochodu wnioskodawcy jest zatrudnienie w (...). Z tego tytułu uzyskuje on wynagrodzenie w wysokości 900,00 zł brutto miesięczne. Nie posiada stałego adresu zameldowania i zamieszkuje u rodziców w należącym do nich budynku. Wyjaśnił, że faktycznie nie prowadzi już działalności gospodarczej, aczkolwiek ani jej nie zawiesił, ani nie zlikwidował. Rachunki bankowe i wierzytelności zostały zajęte z tytułu należności podatkowych i celnych, a rok podatkowy 2003 zamknął stratą w wysokości 2.254.349,89 zł Podniósł, że w obecnej chwili jest zobowiązany do uiszczenia wpisów sądowych na łączną kwotę ponad 300.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę ilość spraw zawisłych przed tutejszym Sądem z udziałem I. H. (589 skarg zarejestrowano w Wydziale III WSA w Poznaniu), wysokość kosztów sądowych, jakie ma on obowiązek w nich ponieść, a także wysokość osiąganych dochodów, stwierdzić należy, że uiszczenie opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem (100,00 zł), czy wpisu od skargi kasacyjnej (1.000,00 zł), pozostaje poza zasięgiem jego zdolności płatniczych. Aktualna sytuacja majątkowa skarżącego potwierdza, że nie jest on w stanie ponieść nawet najniższych kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Tym samym odmowa udzielenia prawa pomocy stworzy barierę, która uniemożliwi rozpoznanie wniesionej skargi kasacyjnej.

Dlatego na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji postanowienia.

D.W.d