Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131347

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 września 2016 r.
III SA/Po 760/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. we (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry; postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata, zażądała wstrzymania wykonania decyzji wymierzającej jej karę pieniężną w kwocie 12.000 zł z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry.

Wniosek został skierowany do organu oraz w razie braku uwzględnienia wniosku przez organ, do sądu administracyjnego.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że sytuacja finansowa skarżącej jest niestabilna i nawet stosunkowo "nieznaczna" kara finansowa może prowadzić do zachwiania jej kondycji w stopniu utrudniającym lub nawet uniemożliwiającym dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Przeciwko Skarżącej toczy się równolegle siedem analogicznych postępowań, a łączna kwota wymierzonych kar wynosi 96.000 zł. Wobec Spółki wszczętych zostało 427 postępowań w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych. Wyegzekwowanie wymierzonej kary na obecnym etapie postępowania może prowadzić do wyrządzenia Skarżącej znacznej szkody lub spowodować trudne do odwrócenia skutki. Zagrożenie spowodowania znacznej szkody oraz trudnych do odwrócenia skutków jest tym bardziej znaczące, jeśli oceniane będzie przez pryzmat wszystkich toczących się postępowań przeciwko skarżącej Spółce.

Dyrektor Izby Celnej, postanowieniem z dnia 25 lipca 2016 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśnił, że Spółka nie uprawdopodobniła jaką konkretnie szkodę lub jakie konkretne trudne do odwrócenia skutki może spowodować dla niej wyegzekwowanie orzeczonej kary pieniężnej. Organ zaznaczył przy tym, że zdolności płatnicze skarżącej Spółki pozostają w sprawie niewyjaśnione.

Niewiadomo czy istnienie orzeczonego zobowiązania może spowodować niewypłacalność i konieczność likwidacji Spółki.

Weryfikacja żądania wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji musi odbywać się z uwzględnieniem szczegółowych informacji o aktualnej i rzeczywistej sytuacji finansowej strony. Natomiast Spółka nie przedłożyła dokumentów dotyczących jej sytuacji finansowej. Nie można zatem zweryfikować, czy Skarżąca rzeczywiście nie dysponuje środkami umożliwiającymi pokrycie należności orzeczonej decyzją, a tym samym, czy wykonanie decyzji wiąże się z wyrządzeniem znacznej szkody lub spowodowaniem trudnych do odwrócenia skutków.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek nie ma uzasadnionych podstaw.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej p.p.s.a.) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Sąd orzeka o wstrzymaniu aktu lub czynności na wniosek skarżącego. Zatem na wnioskodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia wniosku. To strona ma przekonać sąd o zasadności zastosowania ochrony tymczasowej.

Warunku uprawdopodobnienia, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie spełnia samo ogólnikowe twierdzenie strony o zaistnieniu przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej. Żądanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji musi być poparte argumentacja (dokumentacją), która umożliwia sądowi weryfikację żądań strony w aspekcie ustawowych przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej.

Uzasadnienie wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne na gruncie konkretnych okoliczności w odniesieniu do konkretnego wnioskodawcy.

Mając na uwadze argumentację wniosku pochodzącego od skarżącej Spółki wskazać należy, że wykonanie decyzji nakładającej obowiązek uiszczenia należności pieniężnej tylko w szczególnych okolicznościach może być źródłem niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub powstania trudnych do odwrócenia skutków. Zapłata oznaczonej w decyzji należności ma charakter odwracalny. W przypadku uchylenia zaskarżonej decyzji przez sąd administracyjny uiszczona należność podlega zwrotowi.

Z tej też przyczyny strona domagająca się wstrzymania wykonania decyzji nakładającej obowiązek zapłaty należności pieniężnej obowiązana jest wykazać, że występują szczególne okoliczności uzasadniające uwzględnienie jej wniosku.

Do akt niniejszej sprawy Spółka nie przedłożyła żadnych dokumentów odnoszących się do jej sytuacji finansowej i majątkowej. Natomiast wyznacznikiem sytuacji majątkowej skarżącej Spółki dla oceny zasadności udzielenia ochrony tymczasowej nie może być wysokość uwidocznionego w aktach sprawy kapitału zakładowego (5.000 zł). Deklarowana wysokość wymierzonych kar wielokrotnie przekracza wysokość kapitału zakładowego i taki stan rzeczy, w ocenie zarządu skarżącej Spółki, nie skutkuje dla niej stanem niewypłacalności. W odpisie KRS, który został złożony do akt sprawy, nie ma wzmianki o zaległościach, umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub likwidacji skarżącej Spółki, a także informacji o prowadzonym postępowaniu upadłościowym lub układowym.

Zasadnie zatem należy wnosić, że argumentacja wniosku jest niewystarczająca dla uwzględnienia wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej. Skoro Spółka nie zobrazowała swojej aktualnej kondycji finansowej, to nie można rzetelnie ocenić, czy wykonanie zaskarżonej decyzji - nawet w kontekście wysokości już wymierzonych lub potencjalnie grożących Spółce innych kar pieniężnych - może prowadzić do wyrządzenia jej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.