Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785634

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 września 2015 r.
III SA/Po 760/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 września 2015 r. wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2015 r. Nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne; postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w treści skargi do sądu administracyjnego zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) maja 2015 r. w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne.

W uzasadnienia wniosku Skarżący wskazał, że decyzja może wywrzeć nieodwracalne skutki w postaci wygaśnięcia uprawnień i obowiązku zwrotu dokumentu prawa jazdy, co pozbawi go możliwości zarobkowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu administracyjnego, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wydanie skarżonej zmieniło sytuację prawną strony w ten sposób, że skarżący ma obowiązek poddania się badaniom z zakresu psychologii transportu. Wykonanie tego rodzaju obowiązku w żadnym zakresie nie tworzy sytuacji zagrożenia o znamionach niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wbrew argumentacji wniosku skutki prawne wydanego rozstrzygnięcia w żadnym zakresie nie prowadzą do pozbawienia skarżącego możliwości zarobkowania, czy utraty źródła utrzymania. Tego rodzaju sytuacje mogą być następstwem zachowania skarżącego, które będzie sprowadzać się do ignorowania obowiązku wynikającego z wydanej decyzji.

Wobec powyższego, na podstawie art. 61 § 5 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.