Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489174

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 maja 2018 r.
III SA/Po 755/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 18 maja 2018 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym ponownego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G.-M. spółki cywilnej G. S., M. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) listopada 2016 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego; postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Do skargi kasacyjnej od wyroku wydanego w niniejszej sprawie załączono trzy wypełnione urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy: formularz wniosku PPPr pochodzący od skarżącej Spółki z żądaniem zwolnienia od kosztów sądowych oraz dwa formularze PPF, w których zawarto opis sytuacji majątkowej każdego ze wspólników skarżącej i żądanie zwolnienia od kosztów sądowych.

Obowiązku uiszczenia kosztów sądowych nie ma strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa - art. 239 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r., wydanym w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym, przyznał skarżącej Spółce prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych powyżej 1.000,00 zł (k. 412 akt sądowych).

Z uzasadnienia powołanego orzeczenia wynika, że po rozważeniu sytuacji majątkowej skarżącej Spółki oraz jej wspólników Sąd uwzględnił zgłoszone żądanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w wysokość przekraczającej 1.000,00 zł. Wyjaśnił przy tym, że sam wpis od skargi wynosi 12.305 zł.

Skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 1.000 zł (k. 425 akt sądowych), a w pozostałym zakresie pozostaje prawomocnie zwolniona z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

W tej sytuacji merytoryczne rozpoznanie ponownego wniosku skarżącej Spółki o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych jest zbędne, a wywołane nim postępowanie podlega umorzeniu - art. 249a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyjaśnić również należy, że stroną postępowania sądowoadministracyjnego jest G.-M. spółka cywilna G. S., M. S. Na wspólnikach skarżącej spółki nie ciążą żadne, niezależne od obowiązków skarżącej Spółki, procesowe obowiązki ponoszenia kosztów sądowych niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego. Oświadczenia majątkowe wspólników nie wszczynają odrębnych postępowań o przyznanie prawa pomocy, lecz stanowią materiał dowodowym warunkujący pełną ocenę sytuacji majątkowej skarżącej Spółki.

Z powyższych względów, na podstawie art. 249a oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w związku z 239 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.