III SA/Po 751/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2586308

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2018 r. III SA/Po 751/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 30 listopada 2018 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B. D. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) października 2018 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej; postanawia: 1. ustanowić dla B. D. radcę prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w P. 2. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego. Wpis od skargi to 592 zł.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe z żoną. Zamieszkują w budynku posadowionym na nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego synowi. Dochód rodziny wynosi 2.160,49 zł netto miesięcznie (świadczenia emerytalne wnioskodawcy - 1.282,37 zł oraz świadczenia emerytalne jego żony - 878,12 zł). Koszty utrzymania koniecznego rodziny zostały określono na około 2.015,75 zł miesięcznie. Skarżący nie posiada wolnych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych), a także żadnych przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oświadczenie majątkowe skarżącego nie budzi wątpliwości. Wnioskodawca udokumentował, że osiągany dochód w całości wydatkuje na koszty koniecznego utrzymania rodziny. Sytuacja majątkowa i rodzinna skarżącego uzasadnia ocenę, że nie jest on w stanie wygospodarować środków finansowych na koszty postępowania sądowego, w tym wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru. Odmowa przyznania prawa pomocy powodowałaby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w pkt 1 oraz pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.