Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 lutego 2006 r.
III SA/Po 737/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2005 r., Nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów postanawia: odrzucić skargę (-) B. Sokołowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) listopada 2005 r. Sąd wezwał skarżącego M. W., zgodnie z zarządzeniem z tej samej daty, do uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 200,- złotych w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma - od rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie skarżący otrzymał w dniu 8 grudnia 2005 r., co potwierdził własnoręcznym podpisem (k -16). Termin do uiszczenia wpisu (uzupełnienia braku formalnego skargi) upłynął w dniu 15 grudnia 2005 r.. Natomiast M.W. dokonał wpłaty tytułem wpisu na rachunek bankowy Sądu w dniu 16 grudnia 2005 r., a więc po terminie.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie cytowanego przepisu w zw. z art. 220 § 3 powołanej wcześniej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

(-) B. Sokołowska