III SA/Po 735/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2611796

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2019 r. III SA/Po 735/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji za nieuzasadnione postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

Postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r.

Skarżący listem nadanym na poczcie w dniu (...) r. zamieścił skargę z dnia (...) r. na powyższe postanowienie oraz wniosek z dnia (...) r. o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi.

Zdaniem skarżącego skarga została wniesiona błędnie na poprzedni adres organu II instancji.

Na wezwanie Sądu organ II instancji w piśmie z dnia (...) r. wyjaśnił, że przedmiotowa skarga na postanowienie tego organu z dnia (...) r. została wniesiona za pośrednictwem poczty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności procesowej w liście nadanym w dniu (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W myśl art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy. Podstawową przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy w jego uchybieniu. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (wyrok NSA z dnia 19 września 2000 r., sygn. akt I SA 1072/00; wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 1999 r., sygn. akt I SA/Ka 1609/97).

W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę listem nadanym na poczcie w dniu (...) r. Okoliczność ta wynika z dokumentów (koperta listu nadanego w dniu (...) r.) oraz z wyjaśnień organu II instancji. Koperta ta została zaadresowana na prawidłowy adres organu II instancji.

Skarżący w swoim wniosku nie wskazał okoliczności uzasadniających przywrócenie mu terminu do wniesienia skargi.

Powołał się on na uprzednie wysłanie skargi do organu II instancji (ale z błędnie wskazanym jego adresem).

Okoliczność tego rodzaju nie może jednak uzasadniać przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Nie oznacza ona bowiem niedokonania przedmiotowej czynności procesowej w wymaganym terminie bez winy strony.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.