Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2031462

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
III SA/Po 718/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) marca 2015 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 rok, postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarga nie została opłacona.

Zarządzeniem z dnia (...) lipca 2015 r. Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...),- zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W tak zakreślonym terminie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy, jednakże z uwagi na niezłożenie tego wniosku na urzędowym formularzu, pomimo wezwania o to przez tut. Sąd, wniosek skarżącego, zarządzeniem referendarza sądowego tut. Sądu z dnia 9 września 2015 r., pozostawiono bez rozpoznania.

Z kolei postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 r., sygn. akt II FZ 1003/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na zarządzenie tut. Sądu z dnia 20 lipca 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Pismem z dnia (...) lutego 2016 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia (...) lipca 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało skutecznie doręczone dnia (...) lutego 2016 r., jednakże w zakreślonym terminie należny wpis nie został opłacony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym w myśl przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi w zakreślonym przez Sąd terminie, to jest do dnia (...) marca 2016 r., co skutkuje koniecznością odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.