III SA/Po 715/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1797798

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r. III SA/Po 715/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B D na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) 2015 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu Programu Rolnośrodowiskowego postanawia:

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie (...) złotych

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 23 lipca 2015 r.

Wymagany wpis został uiszczony po wyznaczonym terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania (w dniu 4 sierpnia 2015 r.).

Pełnomocnik strony złożył ponadto wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności procesowej.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Sąd odmówił stronie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Ostatecznie należało zatem stwierdzić, że skarżący nie uiścił wpisu w wymaganym terminie, albowiem dokonał tej czynności dopiero w dniu 4 sierpnia 2015 r.

Z tego względu na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., Sąd orzekł o odrzuceniu skargi.

O zwrocie stronie uiszczonego wpisu od skargi postanowiono natomiast w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.