Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131316

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 września 2016 r.
III SA/Po 711/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Sachajko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. spółki akcyjnej spółki komandytowo - akcyjnej w P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) maja 2016 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2016 r. spżka P. S.A. S.K.A. zżożyża skargż na decyzjż Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniżnej z tytużu urzżdzania gier na automatach poza kasynem gry wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadniajżc żżdanie w zakresie wstrzymania wykonania decyzji skarżżcy wskazaż, że w sprawie nie zachodzż przesżanki negatywne wymienione w art. 62ż 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postżpowaniu przed sżdami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ż dalej: "p.p.s.a.") stojżce na przeszkodzie uwzglżdnieniu wniosku. Skarżżcy precyzujżc okolicznożci uzasadniajżce wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazaż na fakt braku jednolitego orzecznictwa wewnżtrz Sżużby Celnej co do charakteru gier na urzżdzeniu skarżżcego oraz rżnż praktykż organu I instancji w zakresie uzależnienia wydania decyzji od rozstrzygniżcia zagadnienia wstżpnego. Skarżżcy wskazaż rżwnież na podobieżstwo niniejszej sprawy do szeregu spraw rozpoznawanych przez tutejszy Sżd, w ktżrych to zapadży wyroki uchylajżce zaskarżone decyzje wraz z poprzedzajżcymi je decyzjami organżw pierwszej instancji.

Uzasadniajżc wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazano ponadto na postanowienia wojewżdzkich sżdżw administracyjnych, w ktżrych to udzielono skarżżcym ochrony tymczasowej w sprawach ze skarg na analogiczne decyzje Dyrektorżw Izb Celny wydanych w przedmiocie kar pieniżnych za urzżdzanie gier na automatach poza kasynem gry.

Wojewżdzki Sżd Administracyjny zważyż, co nastżpuje:

Zgodnie z art. 61ż 1 p.p.s.a. wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynnożci, a na mocy art. 61ż 3 p.p.s.a. po przekazaniu skargi sżdowi przez organ, to wyżżcznie sżd staje siż wżażciwy do rozpoznania przedmiotowego wniosku.

W celu zajżcia merytorycznego stanowiska wobec żżdania strony skarżżcej koniecznym jest odwożanie siż do treżci cytowanego wyżej przepisu, zgodnie z ktżrym, po przekazaniu skargi sżdowi, sżd może na wniosek skarżżcego wydaż postanowienie o wstrzymaniu wykonania w cażożci lub w czżci aktu lub czynnożci, jeżeli zachodzi niebezpieczeżstwo wyrzżdzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrżcenia skutkżw. Zestawiajżc treżż tego przepisu z regulacjż zawartż art. 61ż 1 p.p.s.a., należy stwierdziż, że zasadż jest, że akty lub czynnożci z zakresu administracji publicznej powinny byż wykonywane. Wniosek o wstrzymanie ich wykonania może zostaż uwzglżdniony jedynie wżwczas, gdy zaistnieje ż z wyjżtkami przewidzianymi w tym przepisie ż niebezpieczeżstwo wyrzżdzenia znacznej szkody lub niebezpieczeżstwo spowodowania trudnych do odwrżcenia skutkżw.

Ocena wskazanych okolicznożci pozostaje w gestii sżdu, natomiast obowiżzkiem strony skarżżcej jest nie tylko wskazanie na możliwożż zaistnienia wskazanych zdarzeż, ale rżwnież uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynnożci. Nie wystarczy samo przywożanie przepisu art. 61ż 3 p.p.s.a., ponieważ wniosek powinien zawieraż motywy odnoszżce siż do konkretnych zdarzeż żwiadczżcych o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynnożci jest uzasadnione.

W ocenie Sżdu strona nie uprawdopodobniża, iż zachodzż przesżanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

W pierwszej kolejnożci stwierdziż należy, że nie stanowiż przesżanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji okolicznożci wskazane w treżci skargi, jak rżwnież brak jednolitego stanowiska wewnżtrz Sżużby Celnej co do charakteru gier na urzżdzeniu. Wskazane argumenty odnoszż siż do kwestii ewentualnej (potencjalnej) wadliwożci zaskarżonej decyzji. Stwierdzenie ewentualnej wadliwożci zaskarżonej decyzji, a w konsekwencji jej uchylenie jest przedmiotem merytorycznego rozpoznania w tej sprawie i nie może stanowiż przesżanki wstrzymania wykonania takiego aktu. Kwestia ta nie może byż badana na etapie rozstrzygania w postżpowaniu wpadkowym. Zbadanie, czy zaskarżona decyzja zostaża wydana z rażżcym naruszeniem przepisżw prawa może nastżpiż jedynie w fazie postżpowania rozpoznawczego, ktżre zakożczone zostanie wydaniem wyroku, rozstrzygajżcego merytorycznie postżpowanie sżdowe w niniejszej sprawie (zob. wyrok NSA z dnia 21 stycznia 2015 r., sygn. akt II OZ 19/15).

Natomiast samo przekonanie o zasadnożci podniesionych w skardze zarzutżw nie jest i nie może byż wystarczajżcym argumentem, aby uznaż, że zachodzi niebezpieczeżstwo wyrzżdzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrżcenia skutkżw. Subiektywne przeżwiadczenie wnioskodawcy, iż zaskarżone rozstrzygniżcie organu byżo merytorycznie niesżuszne i naruszażo prawo, nie stanowi przesżanki do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu na podstawie art. 61 p.p.s.a. (zob. postanowienie NSA z dnia 9 wrzeżnia 2004 r. sygn. akt FZ 358/04).

W istocie powyższe rozważania odnoszż siż rżwnież do cytowanych w uzasadnieniu wniosku spraw zakożczonych merytorycznymi rozstrzygniżciami w sprawach, zdaniem peżnomocnika wnioskodawcy, podobnych do przedmiotowej.

Jednoczeżnie, koniecznożż zapżaty nażożonej kary pieniżnej i zwiżzane z tym uszczuplenie majżtku nie może stanowiż przesżanki przemawiajżcej za uwzglżdnieniem zżożonego wniosku. Obowiżzkiem wnioskodawcy jest bowiem wykazanie, że na skutek zapżaty spornej kwoty grozi mu szkoda, ktżrej rozmiary przekraczajż zwykże nastżpstwa wydanej decyzji, bżdż też, że do odwrżcenia skutku jej wykonania nie wystarczy zwrot wyegzekwowanej należnożci wraz z odsetkami. Okolicznożci takie nie zostaży przez wnioskodawcż w tej sprawie wskazane.

Należy zauważyż, że jakkolwiek w art. 61ż 3 p.p.s.a. mowa jest jedynie o uprawdopodobnieniu okolicznożci wymienionych w tym przepisie, nie oznacza to, że samo przekonanie skarżżcego, iż wykonanie decyzji wywoża szczegżlnie niekorzystne konsekwencje jest wystarczajżce do tego, aby wniosek zostaż uwzglżdniony. Do wykazania, iż zachodzi niebezpieczeżstwo wyrzżdzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrżcenia skutkżw nie jest wystarczajżcy sam ogżlnikowy wywżd strony. Uzasadnienie wniosku powinno siż odnosiż do konkretnych okolicznożci pozwalajżcych wywieżż, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy. Zagrożenie, o jakim mowa w art. 61ż 3 p.p.s.a., musi byż bezpożrednie i realne zaż w interesie strony leży takie sformużowanie wniosku, aby powożane w nim okolicznożci wskazyważy na wystżpienie przesżanek z art. 61ż 3 p.p.s.a. oraz poparcie zawartych we wniosku twierdzeż stosownymi dokumentami (zob.: postanowienie NSA z dnia 16 kwietnia 2012 r. II FZ 304/12, LEX nr 1137799).

W tej sytuacji Sżd nie miaż podstaw by przyjżż, że wykonanie zaskarżonej decyzji poprzez zapżatż kary pieniżnej może wyrzżdziż skarżżcej znacznż szkodż lub spowodoważ trudne do odwrżcenia skutki. Na istnienie tych okolicznożci nie wskazuje rżwnież analiza akt sprawy, albowiem każda decyzja zobowiżzujżca do uiszczenia należnożci pieniżnych pociżga za sobż dolegliwożż rodzżcż okreżlony skutek faktyczny w finansach zobowiżzanego do ich uiszczenia. Nie jest to wiżc sytuacja, ktżra sama z siebie uzasadnia zastosowanie wyjżtkowego rozwiżzania prawnego, jakim jest ochrona tymczasowa w postżpowaniu sżdowoadministracyjnym.

Majżc na uwadze wskazane wyżej okolicznożci, Sżd, dziażajżc na podstawie wskazanych wyżej przepisżw, na mocy art. 61ż 3 i ż 5 p.p.s.a. orzekż jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.