Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2006 r.
III SA/Po 711/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki "A" z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) 08. 2005 r., Nr (...) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego postanawia: odrzucić skargę. (-) Maria Kwiecińska M.N.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 205 r. Skarżący - Spółka "A" z o.o. w T. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia(...)sierpnia 2005 r. Nr (...).

Zarządzeniem z dnia 15 listopada 2005 r. doręczonym skarżącemu w dniu 22 listopada 2005 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia należnego wpisu od skargi w kwocie 180,- zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponieważ w powyższym terminie skarżący nie wniósł należnego wpisu, na podstawie art. 219 § 2 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2000 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę należało odrzucić.

(-) Maria Kwiecińska