Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 stycznia 2006 r.
III SA/Po 710/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na decyzję Wojewody z dnia (...) sierpnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę (-) B. Koś

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem przewodniczącego z 9 listopada 2005 r., doręczonym w dniu 18 listopada 2005 r. (k. 7 akt), wezwano skarżącego B. D. do złożenia odpisu skargi oraz uiszczenia wpisu od niej w kwocie 100,00 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Ponieważ skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi oraz nie uiścił przedmiotowej opłaty w wyznaczonym terminie, tzn. do dnia 25 listopada 2005 r., Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł o odrzuceniu skargi.

(-) B. Koś

M.N.d.