Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585853

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 listopada 2018 r.
III SA/Po 702/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 29 listopada 2018 r. Sebastian Michalski - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej wstrzymania postępowania egzekucyjnego; postanawia: 1. ustanowić dla M. G. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w P. 2. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata.

Wnioskodawczyni zamieszkuje wspólnie z matką na nieruchomości zabudowanej budynkiem o powierzchni 100 mkw. Skarżąca jest także właścicielem gruntów rolnych o pow. 1,88 ha. Matka skarżącej jest osobą po udarze mózgu i wymaga całodobowej opieki. Dochód miesięczny rodziny to 1.550 zł (zasiłek opiekuńczy skarżącej - 520 zł oraz świadczenie emerytalne matki - 1.030 zł).

Skarżąca nie posiada wolnych zasobów pieniężnych (oszczędności, papierów wartościowych), a także żadnych przedmiotów o wartości przekraczającej 5.000 zł. Koszty utrzymania rodziny określiła na 1.350 zł miesięcznie. Przeciwko skarżącej toczy się egzekucja administracyjna należności na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek lub pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oświadczenie majątkowe skarżącej nie budzi wątpliwości. Sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawczyni uzasadnia ocenę, że nie jest ona w stanie wygospodarować środków finansowych na jakiekolwiek koszty postępowania sądowego, w tym także wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru. Odmowa przyznania prawa pomocy powodowałaby ograniczenia w realizacji prawa do sądu ponad funkcje ustawowo przypisane kosztom postępowania.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w pkt 1 oraz pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.