Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 października 2006 r.
III SA/Po 702/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Wolna-Kubicka (spr.) As. sąd. Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 października 2006 r. przy udziale sprawy ze skargi T.J. na postanowienie Wojewody z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zameldowania

I.

uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy S. nr (...) z dnia (...) roku,

II.

w pozostałej części skargę odrzuca

III.

zasądza od Wojewody na rzecz adw. M. Ł. - Kancelaria Adwokacka ul. (...), P. kwotę (...) (trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.

nakazuje ściągnąć od Wojewody na rzecz Skarbu Państwa Wojewódzki Sąd Administracyjny kwotę (...) ((...)) tytułem wpisu sądowego od uiszczania którego skarżący był zwolniony.

V.

stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane. (-) Sz. Widłak (-) M. Kosewska (-) K. Wolna-Kubicka WSA/wyr.1 - sentencja wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 28.06.2003 T.J. wniósł o zameldowanie go w budynku mieszkalnym przy ul. (...).

Postanowieniem z dnia (...) w sprawie (...) Burmistrz Miasta i Gminy S. na podst. art. 97 § 1 pkt 4 i art. 101 k.p.a. zawiesił postępowanie w sprawie zameldowania T.J. w lokalu przy ul. (...) w S., uznając, że rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Rejonowy w S.

T.J. złożył zażalenie na to postanowienie, żądając zameldowania w swoim lokalu przy ul. (...) w S. Podnosząc, że jest współwłaścicielem spornej posesji, chce w niej zamieszkać i zameldować się na pobyt stały.

Postanowieniem z dnia (...) nr (...) Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, uznając tak jak organ I instancji, że rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Sąd Rejonowy w S. Tj. od wyniku sprawy wniesionej przez byłą żonę T.J. do S.R w S. o "pozbawienie byłego męża prawa do własności spornej posesji przy ul. (...).

Na postanowienie to T.J. w dniu (...) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W skardze tej podniósł następujące zarzuty:

-

" naruszenie prawa materialnego oraz dóbr osobistych"

-

" spowodowanie pogorszenia stanu zdrowia"

-

" sukcesywne i skuteczne uniemożliwianie zameldowania się na własnej posesji"

-

"mataczenie dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę oraz podważanie prawa do własności położonej przy ul. (...)"

Skarżący domagał się przy tym "odszkodowania za poniesione straty materialne, psychiczne i moralne w wysokości (...) zł".

Wojewoda w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie. Podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie przepisów art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) kontroluje działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, nie jest natomiast uprawniony do merytorycznego rozstrzygania o przedmiocie sprawy. Zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga w części dotyczącej zawieszenia postępowania zasługuje na uwzględnienie.

Przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego zostały wyczerpująco określone w art. 97 § 1 k.p.a. Nie można przy interpretacji tego przepisu stosować wykładni rozszerzającej. Zawieszenie postępowania jest instytucją tamującą bieg postępowania i opóźniającą merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, dlatego winno mieć zastosowanie tylko w przypadkach określonych przez ustawodawcę.

W rozpoznawanej sprawie, wskazywane postępowanie przed sądem powszechnym o "pozbawienie T.J. prawa do własności spornej posesji przy ul. (...)". nie stanowi zagadnienia prejudycjalnego dla sprawy o zameldowanie. Sprawy administracyjne prowadzone w przedmiocie ewidencji ludności mają bowiem na celu wyłącznie potwierdzanie faktycznego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Organy ewidencyjne nie są przy tym uprawnione do badania tytułów prawnych do zamieszkiwania w określonym miejscu. W świetle art. 10 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960), wobec niekonstytucyjności przepisu art. 9 ust. 2 wyłączną przesłanką zameldowania określonej osoby w oznaczonym lokalu jest sam fakt przebywania w nim, bez konieczności legitymowania się tytułem prawnym uprawniającym do tego. To konsekwencja charakteru i istoty czynności zameldowania, wyłącznie jako aktu rejestracji danych o miejscu pobytu oznaczonej osoby (art. 1 ust. 2 powyższej ustawy).

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 "c" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) uchylił zaskarżone postanowienia wydane przez organy obu instancji.

W pozostałej części Sąd odrzucił skargę i to na podst. art. 58. § 1 pkt 1ppsa.Pozostałe żądania skarżącego nie mieszczą się bowiem w kategorii spraw należących do właściwości sądu administracyjnego, a mogą być rozpoznawane przed sądem powszechnym.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w wyroku. O niewykonalności orzeczono w oparciu o art. 152 p.p.s.a., a o kosztach na podst. art. 223 § 2 p.p.s.a. i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271) i § 18 ust. 1 pkt 1c i pkt 2b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.)

(-) Sz. Widłak (-) M. Kosewska (-) K. Wolna-Kubicka

D.W.d