Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 stycznia 2006 r.
III SA/Po 701/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K., J. K.i M. K. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia(...) marca 2005 r. Nr (...) w przedmiocie zaległości związanych z nieuregulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz o ustalenie nieistnienia zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wydanie prawidłowych zaświadczeń postanawia: odrzucić skargę (-) W. Długaszewska

Uzasadnienie faktyczne

Z. K., J. K. i M. K. wnieśli skargę domagając się ustalenia nieistnienia zobowiązań skarżących wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez wydanie zaświadczeń o nieistnieniu zobowiązań oraz uchylenie wskazanej wyżej decyzji wobec M.K.

W uzasadnieniu skargi skarżący podnieśli, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniu (...) sierpnia 1994 r. wydał decyzję wobec Z. K. w przedmiocie zaległości związanych z nieuregulowaniem składek na ubezpieczenia społeczne przez Z. K., jako prowadzącego działalność gospodarczą. Decyzją z dnia (...) listopada 2000 r. ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania Z. K. na małżonkę J. K., zobowiązując ją do uregulowania zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Decyzja stała się prawomocna. Decyzją z dnia (...) marca 2005 r. ZUS uznał również odpowiedzialność M.K., jako nabywcy majątku podatnika, za zobowiązania Z. K. W dniu (...) kwietnia 2005 r. M.K. wniósł odwołanie od wskazanej wyżej decyzji do Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W odpowiedzi na skargę Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sprawa będąca przedmiotem skargi, zgodnie z przepisem art. 476 § 2 k.c. jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych, a zatem, jak stanowi przepis art. 477 k.p.c. sądem właściwym do rozpoznania sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym odwołań od decyzji wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym przedmiocie, jest sąd okręgowy, z wyjątkiem spraw dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Wobec powyższego, skoro sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł o odrzuceniu skargi. (-) W. Długaszewska k. p.