Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2005 r.
III SA/Po 697/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Kwiecińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. z dnia (...) października 2005 r. o wznowienie postępowania postanawia: odrzucić skargę o wznowieniu postępowania (-) Maria Kwiecińska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2005 r. skarżąca M. K. wzniosła o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, postanowienia z dnia 13 października 2005 r., sygn. akt III SA/Po 565/05, odrzucającego jej skargę na Zarządzenie Burmistrza Miasta C. z dnia (...)lutego 2005 r. Nr (...).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), w przypadkach przewidzianych w dziale VII ustawy, można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Orzeczenie Sądu staje się prawomocne jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy (art. 168 § 1 ustawy).

Wydane w niniejszej sprawie postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 października 2005 r. o odrzuceniu skargi na zarządzenie Burmistrza Miasta C., podlegało zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej (art. 173 § 1 ustawy), przy czym termin wniesienia skargi wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1 ustawy).

Powyższe postanowienie wraz z odpisem uzasadnienia i pouczeniem o terminie do wniesienia skargi kasacyjnej zostało doręczone skarżącej M. K., w dniu 21 października 2005 r. (co wynika z pocztowego dowodu doręczenia w aktach sprawy), a więc w chwili złożenia wniosku o wznowienie postępowania nie było prawomocne.

Nie jest zatem spełniona podstawowa przesłanka, uzasadniającą skargę o wznowienie, a mianowicie prawomocność orzeczenia kończącego to postępowanie

W tych warunkach na podstawie art. 280 § 1 ustawy, skargę o wznowienie postępowania należało odrzucić.

(-) Maria Kwiecińska