Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 stycznia 2006 r.
III SA/Po 694/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. A. na decyzję Wojewody z dnia (...) września 2005 r. Nr (....) w przedmiocie odmowy zameldowania postanawia: odrzucić skargę (-) B. Koś

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem przewodniczącego z 2 listopada 2005 r., uznanym za doręczone w trybie zastępczym w dniu 24 listopada 2005 r. (k. 10 akt), wezwano skarżącego R.A. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100,00 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Ponieważ skarżący nie uiścił przedmiotowej opłaty w wyznaczonym terminie, tzn. do dnia 1 grudnia 2005 r., Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł o odrzuceniu skargi.

(-) B. Koś

M.N.d.