Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 14 grudnia 2005 r.
III SA/Po 688/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Lorych-Olszanowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.w. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) sierpnia 2005 r. Nr (...) w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów postanawia: odrzucić skargę (-) M. Lorych-Olszanowska

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu k.w. 29 sierpnia 2005 r. a termin do wniesienia skargi mijał 28 września 2005 r. Skargę na tę decyzję K. W. złożył 29 września 2005 r. a więc po upływie 30 dni od daty doręczenia odpisu decyzji. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 cyt. ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Na podstawie przytoczonego przepisu postanowiono jak w sentencji. (-) M. Lorych-Olszanowska k. p.