Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431881

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 lutego 2014 r.
III SA/Po 680/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Robert Talaga (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi G. Z. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek postanawia ustanowić dla G. Z. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w P.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę G. Z. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.

Dnia 24 lutego G.Z. złożył wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, córką i synem. Obecnie jest ono utrzymywane z wynagrodzenia za pracę wnioskodawcy w wysokości (...) zł brutto oraz wynagrodzenia za pracę żony wnioskodawcy w wysokości (...) zł netto. G. Z. aktualnie przebywa na urlopie wypoczynkowym i rehabilituje się po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych oraz po przebytym zawale serca, a dodatkowo leczy przewlekłą chorobę niedokrwienia serca. Wnioskodawca poinformował, że w sądzie powszechnym toczy się postępowanie w zakresie wypłaty zasiłku rehabilitacyjnego. W efekcie wnioskodawca stwierdził, że wraz z żoną nie są w stanie samodzielnie uiścić bieżących opłat, w pokrywaniu których pomagają im rodzice.

Z przesłanych dokumentów dodatkowo wynika, że G. Z prowadził Zakład Brukarsko - Betoniarski w okresie od dnia (...) roku do dnia (...) roku. Jego zbankrutowała firma zajmowała się budową autostrad. Wnioskodawca zadeklarował, że prowadzone są przeciwko niemu liczne postępowania egzekucyjne oraz przedstawił pierwsze strony komorniczych protokołów opisu i oszacowania posiadanych nieruchomości. Obejmują one grunt po byłej kopalni żwiru i pisaku o powierzchni (...) ha oraz (...) ha, a także nieruchomość gruntową o powierzchni (...) m2 z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z informacji zawartych we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że czteroosobowe gospodarstwo domowe, w którym pozostaje wnioskodawca utrzymuje się obecnie z dochodów żony wnioskodawcy oraz samego wnioskodawcy w łącznej wysokości nie przekraczającej (...) zł netto. W pokryciu bieżących kosztów utrzymania na minimalnym poziomie egzystencji pomagają wnioskodawcy i jego żonie ich rodzice. Problemy zdrowotne dodatkowo utrudniają wnioskodawcy zarobkowanie. Jednocześnie nieuregulowane zobowiązania finansowe wnioskodawcy spowodowały wszczęcie postępowań egzekucyjnych. W konsekwencji wnioskodawca w jego aktualnej sytuacji nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego. W szczególności nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z wynagrodzeniem pełnomocnika z wyboru. Za uzasadniony należy zatem uznać jego wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 w związku z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.