Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 lutego 2014 r.
III SA/Po 675/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za miesiąc kwiecień 2008 r. postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest wskazana w sentencji decyzja Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za miesiąc kwiecień 2008 r. Natomiast sprawa ze skargi P. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 11 lutego 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2008 r. nie została jeszcze rozstrzygnięta. Sprawa ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 października 2013 r., sygn. akt III SA/Po 587/13 oczekuje na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny, przed którym została zarejestrowana pod sygn. akt I GSK 91/14.

Z uwagi na to, że stosownie do art. 37k ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem, w którym podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, a w myśl art. 37 I tej ustawy podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h, od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy, nie ulega wątpliwości, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy w przedmiocie opłaty paliwowej jest uzależnione od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie podatku akcyzowego za ten sam okres.

W związku z powyższym, na podstawie powołanego wyżej art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.