Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 stycznia 2006 r.
III SA/Po 674/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.J. na postanowienie Wojewody z dnia (...) września 2005 r., Nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie postanawia odrzucić skargę /-/M. Kosewska

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 17 października 2005 r. zobowiązano skarżącą L.J. do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia poprzez uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w artykułach 65-72, pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu. Przedmiotowe zarządzenie zostało awizowane skarżącej w dniu 24 października 2005 r., zatem zgodnie z niniejszym przepisem doręczenie uznano za dokonane z upływem ostatniego dnia siedmiodniowego okresu przewidzianego do odbioru awizowanej przesyłki tj. z dniem 31 października 2005 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 cytowanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

W terminie zakreślonym przez Sąd skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi - nie uiściła wpisu, co daje podstawy do orzeczenia jak w sentencji na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 1 ust. 3 cytowanej ustawy.

/-/M. Kosewska