Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874659

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2013 r.
III SA/Po 647/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Szymon Widłak.

Sędziowie WSA: Marzenna Kosewska (spr.), Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2013 r. przy udziale sprawy ze skargi E.K. - S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego od decyzji dotyczącej odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.