Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566140

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 października 2018 r.
III SA/Po 631/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 października 2018 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w B. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lipca 2018 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry; postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika w osobie adwokata, za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, pismem z dnia 17 września 2018 r. (złożone w placówce pocztowej operatora publicznego w tym samym dniu), wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 19 lipca 2018 r. o nr (...).

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej została doręczona stronie bez wskazania nowej siedziby organu. Skarga na wskazaną decyzję pierwotnie został przesłana na adres podany w stopce pisma (zaskarżonej decyzji): ul. (...), (...). Pełnomocnik strony wyjaśnił, że w dniu 13 września 2018 r. otrzymał korespondencję, z której wynikało, że "adresat się wyprowadził".

W ocenie strony skarżącej wniosek jest zasadny, gdyż decyzja powinna zawierać pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Analiza akt sądowych i administracyjnych ujawnia, że decyzja została doręczona stronie w dniu 23 lipca 2018 r. (k. 124 akt administracyjnych). Termin na złożenie skargi upływał z dniem 22 sierpnia 2018 r.

Pierwotnie skarga została złożona w placówce pocztowej operatora publicznego w dniu 14 sierpnia 2018 r. (k. 4 akt sądowych). W dniu 28 sierpnia 2018 r. operator pocztowy odnotował fakt niemożności doręczenia przesyłki z uwagi na to, że adresat wyprowadził się. W dniu 10 września 2018 r. przesyłkę ze wskazaną adnotacją odebrał w placówce pocztowej nadawca, kancelaria prawna, której wspólnikiem jest pełnomocnik strony skarżącej (informacja ujawniona w serwisie śledzenia przesyłek).

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna - art. 85 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302). Jeżeli jednak strona nie dokonała czynności w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu - art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wniosek o przywrócenie terminu podlega merytorycznej ocenie, gdyż został złożony z zachowaniem terminu zakreślonego w art. 87 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona skarżąca uprawdopodobniła, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jej winy. Błąd strony, co do wskazania nieaktualnego adresu był usprawiedliwiony, bo został spowodowany przez skarżony organ. Pierwotną przesyłkę zawierającą skargę strona nadała na adres wskazany w piśmie urzędowym. Jednocześnie informacja zamieszczona w decyzji z dnia 19 lipca 2018 r. nie koresponduje z informacją zamieszczoną w serwisie internetowym Izby Administracji Skarbowej w P., gdzie podano, że zmiana adresu siedziby organu miała nastąpić z dniem 4 grudnia 2017 r. Sąd nie podziela argumentacji wniosku, gdzie jako przyczynę uchybienia terminowi wskazuje się błędne lub niepełne pouczenie o przysługujących stronie środkach zaskarżenia.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.