III SA/Po 621/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2611661

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2019 r. III SA/Po 621/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia w dniu (...) r. - k. (...) akt sądowych.

W wymaganym 7 dniowym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.