Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802961

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2017 r.
III SA/Po 621/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska (spr.).

Sędziowie WSA: Szymon Widłak Izabela Paluszyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. przy udziale sprawy ze skargi K. N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.