III SA/Po 610/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3149521

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. III SA/Po 610/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Szymon Widłak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu 2 grudnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi K. J. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) z (...) lipca 2020 r., nr (...), w przedmiocie odmowy prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...), decyzją z (...) lipca 2020 r., nr (...), doręczoną adresatowi 20 lipca 2020 r., odmówił prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. skarżący złożył skierowaną do tut. Sądu skargę na powyższą decyzją. Skarga ta nie została podpisana.

W piśmie z 28 września 2020 r. wezwano skarżącego do nadesłania podpisanej skargi - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono, na skutek podwójnego awizowania, 15 października 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W rozpatrywanym przypadku termin ten został przekroczony. Z akt sprawy wynika bowiem, że zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu 20 lipca 2020 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem 19 sierpnia 2020 r. Tymczasem skarga złożona została 20 sierpnia 2020 r., a zatem z uchybieniem powyższego terminu. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Ponadto, zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo - a więc i skarga (art. 57 § 1 p.p.s.a.) - powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Skarga podpisu nie zawierała i pomimo wezwania (art. 49 § 1 p.p.s.a.) brak ten nie został usunięty. Stosownie zaś do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Mając powyższe na uwadze, skargę w niniejszej sprawie - jako wniesioną z uchybieniem terminu oraz której braków formalnych nie uzupełniono - należało odrzucić, o czym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie powołanego powyżej art. 58 § 1 pkt 2 i 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.