III SA/Po 588/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3087562

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 listopada 2020 r. III SA/Po 588/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) z dnia (...) czerwca 2020 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie od opłacania należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez:

- złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - odpisu KRS w oryginale lub jego kserokopii poświadczonej przez notariusza a ewentualnie w razie udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez ww. pełnomocnika lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone w dniu 28 września 2020 r.

W wyznaczonym terminie 7 dni nie uzupełniono wskazanych braków formalnych skargi.

'

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone w dniu 28 września 2020 r.

W wyznaczonym terminie 7 dni nie uzupełniono wskazanych braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.