Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723727

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 2 października 2019 r.
III SA/Po 585/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Sachajko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ł. na decyzję Inspektor Transportu Drogowego z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym postanawia

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić uiszczony wpis w kwocie (...) ((...)) złotych

Uzasadnienie faktyczne

A. Ł. wniosła do skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...), wskazaną w rubrum nin. postanowienia. Zaskarżoną decyzją została utrzymana w mocy decyzja (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z (...) marca 2019 r. o nałożeniu kary pieniężnej.

Zarządzeniem z (...) sierpnia 2019 r. Przewodniczący III Wydziału tut. Sądu wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 11 akt sądowych). Wezwanie, opatrzone stosownym pouczeniem, doręczono w dniu (...) września 2019 r. (k. 15), co oznacza, że ostatnim dniem siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu był dzień (...) września 2019 r. Jak wynika z akt sprawy wpis został uiszczony, przelewem na rachunek bankowy sądu, w dniu (...) września 2019 r. (k. 16).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej jako p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w tym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy - wobec uiszczenia wpisu po terminie - Sąd, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. skargę odrzucił, przy czym stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. uczynił to na posiedzeniu niejawnym. Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. sąd orzekł o zwrocie wpisu uiszczonego po terminie, od pisma odrzuconego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.