Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720698

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 września 2019 r.
III SA/Po 552/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Sachajko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy (...) na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) z dnia (...) czerwca 2019 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lipca 2019 r. Gmina (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...), opisaną w rubrum postanowienia. Pismem z (...) września 2019 r. Gmina oświadczyła, że cofa skargę (k. 54).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

w myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Skarżący jest dysponentem skargi, która inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne, a Sąd jest związany oświadczeniem o cofnięciu skargi, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych wskazanych w art. 60 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził wystąpienia przesłanek czyniących cofnięcie skargi niedopuszczalnym. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.