Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001882

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2018 r.
III SA/Po 548/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sędziowie WSA: Ireneusz Fornalik Mirella Ławniczak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 grudnia 2018 r. przy udziale sprawy ze skargi A. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.