III SA/Po 478/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585901

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2018 r. III SA/Po 478/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2018 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego; postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Na rozprawie w dniu 13 listopada 2018 r. Sąd stwierdził, że strona skarżąca nie została prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru nie wynikało bowiem kto odebrał w imieniu strony skarżącej zawiadomienie o terminie rozprawy. Z uwagi na ujawnione okoliczności rozprawa została odroczona, a nowy termin jej rozpoznania postanowiono wyznaczyć z urzędu.

Pismem z dnia 15 listopada 2018 r. strona skarżąca zwróciła się o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 141 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie wniosek skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku został wniesiony przed jego wydaniem, albowiem wyrok jeszcze nie zapadł.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być skutecznie złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku lub doręczeniu sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Wniosek zgłoszony przed otwarciem terminu jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych.

Strona skarżąca zachowuje możliwość ponownego złożenia wniosku w terminie, bez negatywnych konsekwencji.

Wobec powyższego, na podstawie art. 141 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.