Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484474

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2014 r.
III SA/Po 470/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia... lutego 2014 r. nr... w przedmiocie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na rok 2008 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 marca 2014 r. X. S.A. w W. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K.z dnia... lutego 2014 r. nr....

Zarządzeniem z dnia 18 kwietnia 2014 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości... zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącej spółce w dniu 28 kwietnia 2014 r. Termin do uzupełnienia wspomnianego braku skargi zakończył bieg z upływem dnia 5 maja 2014 r. Strona skarżąca nie uiściła wskazanej kwoty tytułem wpisu.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), Sąd odrzuca skargę, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie, pomimo wezwania Sądu, skarżąca nie uzupełniła wskazanego braku formalnego skargi. W takiej sytuacji skarga podlega odrzuceniu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.