III SA/Po 460/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2371043

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 października 2017 r. III SA/Po 460/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Górecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi x na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia na majątku przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za (...) r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca wraz ze skargą wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 18 lipca 2017 r. starszy referendarz sądowy odmówił stronie przyznania prawa pomocy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni od otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone stronie w dniu (...) r.

W wymaganym 7 dniowym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.