Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2131222

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 października 2016 r.
III SA/Po 446/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 11 października 2016 r. Robert Talaga - starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego i adwokata w sprawie ze skargi RP na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z sankcjami wieloletnimi na 2004 rok postanawia odmówić przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie R. P. wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego i adwokata.

W formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy R. P. w sposób ogólnikowych wpisał w rubrykach odnoszących się do stanu rodzinnego oraz majątkowego: "Nie dotyczy", "Nie ma" lub "brak". Wnioskodawca powołał się na ciężki rozstrój zdrowia (fizyczny i psychiczny), brak środków do życia i leczenia oraz egzekucję komorniczą i bankową. Ponadto zaznaczył, że jego zadłużenie wynosi ponad (...) zł, a dodatkowo jeszcze bank wypowiedział umowę pożyczki, która spowodowała zwiększenie jego zadłużenia o kolejne (...) zł. Wnioskodawca oświadczył, że jego wniosek jest zasadny, gdyż stał się osobą bezdomną - bez majątku i dochodu, gdyż komornik zajął już wszystko co było możliwe, a on pozostaje "na bruku". Wnioskodawca oświadczył, że obecnie nie posiada żadnych dochodów i korzysta z jadłodajni CARITASU.

W celu wyjaśnienia rzeczywistej sytuacji wnioskodawcy został on wezwany do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni, pod rygorem rozpoznania wniosku na podstawie dotychczas złożonych informacji. Wnioskodawca nie zareagował na doręczone osobiście wezwanie w dniu 12 września 2016 r.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy nie jest ona w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w myśl art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej jako "p.p.s.a.".

Okoliczności przytoczone we wniosku o przyznanie prawa pomocy, jak również przedstawione dokumenty na ich poparcie, powinny uzasadniać wyjątkowe traktowanie, o jakim mowa w powołanym wyżej przepisie. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia oceny zdolności majątkowych osoby wnioskującej o przyznanie prawa pomocy jest przedstawienie dokładnych i wiarygodnych danych o sytuacji majątkowej i rodzinnej strony postępowania. Ogólnikowe oraz nieudokumentowane zapewnienia o trudnej sytuacji majątkowej są bezużyteczne z punktu widzenia możliwości dokonania oceny sytuacji majątkowej, albowiem nie pozwalają wnioskować o zdolnościach płatniczych strony postępowania.

W rozpoznawanej sprawie wnioskodawca wskazał enigmatycznie, że wniosek jest zasadny. Równocześnie wnioskodawca nie przedstawił swojej sytuacji rodzinnej, majątkowej i finansowej, zaznaczając jedynie, że nie uzyskuje dochodów, pozostaje bezdomny i chory. Wnioskodawca nie wykazał ani wysokości przychodu, ani kosztów utrzymania koniecznego. Brak wyjaśnień ze strony wnioskodawcy nie pozwala na zidentyfikowanie źródła finansowania jego koniecznych kosztów utrzymania. Uchylenie się wnioskodawcy od obowiązku wyjaśnienia jego rzeczywistej bieżącej sytuacji nie pozwala na ocenę zdolności płatniczych strony postępowania. W efekcie nieuzasadniony pozostaje wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.