Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768511

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2015 r.
III SA/Po 420/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sokołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L G na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2015 r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne postanawia: odrzucić skargę kasacyjną na postanowienie z dnia 26 maja 2015 r. (sygn. akt III SA/Po 420/15)

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 26 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę L na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne. Powyższe postanowienie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej (przymusie adwokacko-radcowskim) zostało prawidłowo doręczone skarżącemu.

Od postanowienia Sądu z dnia 26 maja 2015 r. L G wniósł w dniu 14 lipca 2015 r. skargę kasacyjną sporządzoną własnoręcznie (k. 22 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. - skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i § 3.

Skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym o wysokim stopniu sformalizowania i stąd wynika ustanowiony przez ustawodawcę przymus adwokacko-radcowski przy jej sporządzaniu, o czym strona skarżąca została pouczona.

Stosownie do treści art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna sporządzona przez podmiot nieuprawniony.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.