III SA/Po 419/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734585

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2015 r. III SA/Po 419/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2015 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości za 2014 rok; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 kwietnia 2015 r., Skarżąca została zobowiązana do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez podanie wartość przedmiotu zaskarżenia.

Skarżąca została pouczona, że nieusunięcie braku formalnego spowoduje odrzucenie skargi - art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Wezwanie zostało doręczone adresatowi w dniu 23 kwietnia 2015 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu Skarżąca nie wykonała nałożonego na nią obowiązku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Niedochowanie wskazanego wymogu stanowi brak formalny pisma. Zatem zgodnie z art. 49 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przewodniczący wezwał stronę do usunięcia braku formalnego pisma.

Niewykonanie wezwania zaktualizowało obowiązek odrzucenia skargi. Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.